Vedtægter

Vedtægter

§1  

Navn og hjems
Foreningens navn er Hopalong Liners.
Dens hjemsted er Holbæk i Holbæk Kommune.

 

§2  

Formål 
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til line dance og give 
mulighed for at dyrke aktiviteten.

 

§3  

Medlemsskab af organisationer 
Foreningen er ikke medlem af nogen organisation.

 

§4 

Optagelse af medlemmer 
Som medlemmer kan optages enhver person, som vil følge                
foreningens vedtægter.

 

§5        

Kontingent 
Foreningens kontingent og betalingstermin, fastsættes før hver sæsonstart af bestyrelsen.

 

§6 

Udmeldelse - eksklusion 
Til gyldig udmeldelse kræves, at medlemmet ikke er i kontingentrestance.
Hvis et medlem er i kontingentrestance kan bestyrelsen med mindst 
14 dages varsel ekskludere vedkommende. 
Ingen, som er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan igen 
optages som medlem, før restancen er betalt.

 

§7  

Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i april 
måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Forslagene skal optages som særlige punkter på dagsordenen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, som ikke er i 
kontingentrestance. Forældre kan oppebære en stemme pr aktivt barn under 
15 år, - dog kan ingen person have mere end en stemme. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke med fuldmagt.

 

§8   

Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde 
følgende punkter :

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
4.Behandling af indkomne forslag 
4a. Planer for det fremadrettede arbejde

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

            3 medlemmer i lige årstal

            2 medlemmer i ulige årstal

Der må højest vælges et medlem under 18 år

6. Valg af to suppleanter

7. Valg af en revisor for 2 år

8. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

9. Eventuelt

                                

§9 

Generalforsamlingens ledelse

Der stemmes skriftligt om hver enkelt plads i bestyrelsen.
Stemmesedler udleveres for hver enkelt afstemning. På stemmesedlen skrives

ét navn på en opstillet person. Skrives der andet på stemmesedlen dømmes den ugyldig.

Den person der modtager flest stemmer, er valgt til en plads i bestyrelsen.

Derefter gentages processen til alle pladser er besat. Hvis et bestyrelsesmedlem

ønsker at genopstille, og der ikke er kandidater som ønsker at stille op til kampvalg

om denne plads, genvælges medlemmet uden yderlig handling.
De 3 tillidsposter: Formand, kasserer og sekretær fordeles når bestyrelsen konstituerer sig,

umiddelbart efter generalforsamlingen.
 

§10

Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når to medlemmer af bestyrelsen,

eller når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt 
stiller krav herom overfor bestyrelsen. 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter

begæringen er fremsat. 
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om emne(r), der ønskes behandlet, 
og skal i øvrigt følge bestemmelserne i § 7, stk 2.


§11

Bestyrelse
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær, samt yderligere to medlemmer,

og en 1. og en 2. suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Personer under 18 år må ikke vælges til de tre tillidsposter.

1. suppleanten har stemmeret ved bestyrelsesmøder, hvis der mangler et bestyrelsesmedlem.
2. suppleanten har stemmeret hvis 1. suppleanten og et bestyrelsesmedlem ikke er til stede.
1. suppleanten bedes deltage i bestyrelsesmøder. 
2. suppleanten er velkommen til at deltage i bestyrelsesmøder.

I tilfælde, hvor et medlem af bestyrelsen træder ud af arbejdet indtræder suppleanten

i bestyrelsen og denne kan konstituere sig på ny.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er tilstede,heriblandt formand

eller kasserer. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i dennes fravær kassererens)

stemme afgørende.
Sekretæren fører en beslutningsreferat over bestyrelsens møder.

 

§ 11.1 

Der må højst indvælges 2 instruktører til besiddelse af
bestyrelsesposter samtidig.                     

 

§12

Tegningsret 
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. 
Ved økonomiske dispositioner, f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning
tegnes foreningen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt såvel formand som kasserer.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.


§13

Udvalg 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere 
bestemte opgaver. 
Alle udvalg skal indeholde mindst et bestyrelsesmedlem.


§14

Regnskab 
Foreningens regnskabsår er 01/01 til 31/12. Bestyrelsen skal inden 
den 1. marts måned aflevere driftsregnskab og status til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.


§15

Revision 
På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen 
1 (kritisk) revisor, således at der altid er 2 (kritiske) revisorer.  
Disse skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab 
og påse, at beholdningerne er til stede. 
Der skal ligeledes hvert år vælges 1 revisorsuppleant 
Revisorerne har desuden til enhver tid adgang til at efterse 
regnskab og beholdninger.


§16

Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og forslaget 
er indleveret til tiden. 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling,
de vedtages på.


§17

Foreningens opløsning 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette 
øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af 
foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede,

og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for. 
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke tæller mindst

halvdelen af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling, 
hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er nok til at vedtage forslaget, 
uanset antallet af fremmødte. 
Ejendele og eventuel formue fordeles ved den afsluttende 
generalforsamling, men skal dog gå til idrætslige formål.


§18  

Datering
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. april 2005.
Ændret ved generalforsamling den 19. april 2007.
Ændret ved generalforsamling den 10. april 2008
Ændret ved generalforsamling den 15. april 2015.