2019

2019


Referat af generalforsamling i Hopalong Liners

Torsdag den 4. april 2019Dagsorden:

Valg af dirigent

Lise Solbjörg blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt  indvarslet ifølge vedtægterne.2. Valg af stemmetællere

Der blev valgt 2 stemmetællere
Pia Lüthcke og Ritta Bitsch.3.Bestyrelsens beretning ved formanden.

Bestyrelsens beretning v/formanden.


Uddrag af beretning:

Der har været lidt op- og nedgang i klubben i det forgangne år. Det kan skyldes flere ting, men der er stadig mange der holder ved og har været trofaste i mange år.

Medlemstallet er faldet de sidste 2-3 år, så vi er nu p.t. 40 dansere i klubben.

Der har været afholdt 5 hyggelige bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, som vi holder på     skift, det foregår altid hyggeligt, stille og roligt, vi får drøftet de ting som er relevante for klubben.


Der er stadig et problem med aflysninger om torsdagen på Kulturkasernen i forårssæsonen, dog er der kun 2 aflysninger i år, der har vi så lejet salen i Vommevad, så der bliver ikke noget problem med betongulve eller lignende. Datoerne er den 25.4. og den 2.5.      

Det er nu blevet en besværlig ting at søge om lokaler på Kasernen, det skal nu foregå via nettet gennem Fritidsportalen ved Kommunen, før kunne det ske ved at fremsende et udfyldt skema til Kasernen. Men der vil stadig være et par aflysninger til næste forår.


 Vi har ikke haft nogen opvisninger det sidste år, hverken på gaden eller til Mølledagen.

Vi takkede nej til Mølledagen sidste år, da det er svært at bedømme hvor mange der vil deltage i dansen, og vi syntes der møder for få op.

Hvis vi bliver spurgt igen, skal vi have et hold på mindst 12-15 dans.

Mandagsholdet har i maj måned været i Haslev og danse på Sklerose Hospitalet. Det var rigtig hyggeligt, trods sygdom var der en del der dansede med, de fik selvfølgelig lidt undervisning først.


Vi er igen i år inviteret derned her i maj måned, det har vi sagt ja tak til, det giver selvfølgelig ikke nye dansere til vores klub, men det giver glæde hos mange der lider af sygdommen.

Arrangementer:

Af fester siden sidst har vi haft julefesten i november måned i Vommevad, her var vi 46 dansere, og den gik godt. I foråret her den 24. marts havde vi forårsfesten, der var vi 36 dansere, så det er et frafald siden    sidste år, det kan selvfølgelig skyldes mange ting.


Men vi tænker:
Var det på grund af, at vi lavede den som Karneval?
Var det fordi det var søndag?
Eller var det fordi det var et tilfælde?


Vi tager gerne imod ris og ros, og vi tager gerne imod gode ideer fra jer dansere. Kan vi gøre noget anderledes? Eller er der andre gode ideer?

Julefesten i år er ikke helt planlagt, men det bliver højst sandsynligt sidst i november, også i Vommevad.


Is-Rosen kørte godt sidste sommer, en stor tak til Grethe og Kitty som kører ”deres eget løb” på brædderne.


En kort beretning i år, men vil slutte af med en stor tak til jer trofaste og nye dansere, der er med til at holde klubben vedlige.


Stor tak til Gitte, Kitty og Lise for god undervisning, Gitte’s planlægning af danselister til festerne og      godt humør hos dem alle3.

En stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, det har været dejligt roligt.


Til sidst til Jacob, et ”gammelt” best. medlem som der stopper helt. Tusind tak for de mange gode år du har været med i bestyrelsen, du har altid, også selv om du ikke for danset så meget, været til næsten samtlige møder. Tak Jacob, håber vi ser dig en gang imellem alligevel, eller meget bedre at du begynder at danse lidt igen.

 

Spørgsmål til beretningen:

Der blev spurgt om der blev noget på Is-Rosen i år?

Kitty svarede, at det var der ikke noget svar på endnu, det er noget Grethe tager bestemmelse om, da det er hende der står for sommerdansen. Folk kan evt. skrive en mail til Grethe og forespørge hende, eller evt. danse hos Grethe i Vig.


Forslag om ændring af dato til Forårsfest, da der er mange gymnastikopvisninger omkring weekenderne i marts.Der blev svaret, at kommer vi hen i april rammer vi ind i konfirmationer, og så bliver det svært at få lokaler.4. Forelæggelse af regnskab ved kassere

Regnskabet for 2018 blev gennemgået og godkendt.


5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag.


6. Valg

På valg var for 2 år er:

            Bestyrelsesmedlem:                 Susanne Thomasen            genvalgt.

            Bestyrelsesmedlem:                 Janni Joconde                      genvalgt.

            Suppleant for 1 år:                   Jacob Frisholt                      (modtager ikke genvalg)

            Suppleant for 1 år:                   Kaja Rager                            genvalgt.

            Revisor for 2 år:                        Elisabet K. Solbjörg            (modtager ikke genvalg)

            Revisorsuppleant for 1 år:       Anne Petersen

 

            Suppleant for 1 år: Anne Christiansen blev valgt i stedet for Jacob Frisholt.

            Revisor for 2 år: Anne Petersen blev valgt i stedet for Elisabet K. Solbjörg.

            Revisorsuppleant for 1 år: Elsa Mouritzen blev valgt i stedet for Anne Petersen.7. Eventuelt.

Susanne ønskede og håbede, at alle ville komme med nogle gode ideer til nogle sjove, hyggelige og spændende oplevelser/samvær for klubben, lige meget hvad er alle ideer velkomne.


Lise Solbjörg takkede bestyrelsen og de fremmødte for en god Generalforsamling.


 

Formanden takkede de fremmødte for behageligt møde og den store tillid til bestyrelsen.

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30.


Pr. 4. april 2019 ser Hopalongs bestyrelse således ud:

 

            Formand:                                    Susanne Thomasen

            Kasserer:                                     Anette Kruse Nielsen

            Sekretær:                                    Janni Joconde

            Bestyrelsesmedlem:                 Lise Pedersen

            Bestyrelsesmedlem:                 Bettina Jensen

            Suppleant:                                  Kaja Rager

            Suppleant:                                  Anne Christiansen

            Revisor:                                       Anne Petersen

            Revisor:                                       Lise Knudsen

            Revisorsuppleant:                     Elsa Mouritzen