2018

2018


Referat af generalforsamling i Hopalong Liners

Torsdag den12. april 2018


Dagsorden:

Valg af dirigent

Lise Solbjörg blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne


2. Valg af stemmetællere

Der blev valgt 2 stemmetællere
Lisette Ørnfeld og  Gitte Svendsen


3.Bestyrelsens beretning ved formanden.

Bestyrelsens beretning v/formanden.


Uddrag af beretning:

Der er nu gået 18 år i Hopalong regi, og der er gået 13 år som Hopalong Liners, tiden er gået ufatteligt hurtig. Trods nedgangstider for mange foreninger,har vores klub klaret sig godt igennem. Antallet af medlemmer er stort set det samme som sidste år, der er kommet et par nye medlemmer, samt nogle af vores tidligere medlemmer er vendt tilbage efter en lille pause.Velkommen til de nye og de tidligere medlemmer.


Der har været afholdt 4 hyggelige bestyrelsesmøder siden sidste år, som forløber kort og kontant, med at få drøftet de ting som er relevante for klubben.

Onsdagsholdet blev desværre ikke til noget, da vi ikke kunne få lokaler nogen steder, alt var booket ud til anden aktivitet. Vi håber selvfølgelig, at vi på et tidspunkt igen kan få oprettet et onsdagshold.


Atter er vi blevet udfordret på aflysning af lokale på KK om torsdagen, vores dansere har været søde til at søge efter andre lokaler til os, men det kræver dog et rimeligt stort lokale, med et godt gulv at danse på. Tak til danserne for jeres indsats.


I september 2017 startede et nyt mandagshold, fra kl.13.00 - kl. 14.30, der er 10 dansere, de er nu på 2. sæson og har det hyggeligt sammen.


De 2 torsdagshold kører også rigtig godt, der er god stemning og danselyst.


Vi fik en lidt kedelig nyhed i sommer 2017, vores alle sammens Gitte måtte igennem et sygdomsforløb, som heldigvis gik godt.Takket være Lise og Kitty, kunneholdene køre videre, og Gitte er på banen igen som før. Tak til Lise og Kitty.


Grethe og Kitty, kørte også sommerdansen på Is-Rosen sidste sommer 2017, på trods af vejret var der godt besøgt. Håber de har lyst til at stå for sommerdans igen i år.


Arrangementer og opvisninger siden sidst:

På Mølledag den 18. juni 2017, var der 10 dansere, det var et fantastisk vejr og opvisningen gik godt.

I september til ”lang fredag” var vi inviteret til at danse i Gendarmergården, det tog Kitty sig af. Tak til Kitty.

Julefest den 10. december 2017, blev afholdt i Vommevad forsamlingshus, her var god julefrokost og julehygge med 50 dansere.

Forårsfest den 7. april 2018, blev igen afholdt i Vommevad forsamlingshus, med 54 dansere incl. 16 dansere fra RÆM i Roskilde, alle var glade og feststemte,festerne gik godtog endte med trætte ben.


Planlagte arrangementer og opvisninger 2018/2019:

Vi er igen i år blevet inviteret til Mølledag den 17. juni 2018, ved nr. Jernløse Mølle.Herom kommer nærmere info.

Julefesten i Vommevad, bliver søndag den 18. november 2018.

Forårsfesten bliver den 17. marts 2019, vi har talt om at lave festen som et karneval, hvor vi vil fejre den bedste udklædning. Alt dette vil I høre nærmere om.


Til slut vil jeg gerne takke alle jer dejlige trofaste dansere, nye som gamle, der er med til at vi eksisterer endnu. Tak for jeres hjælp når det kniber.


Tak til Gitte,Lise og Kitty for en fuldendt undervisning. Tak for en god danseliste til festerne.


Også en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år, det har været dejligt roligt og hyggeligt,at mødes til møderne.


4. Forelæggelse af regnskab ved kassere

Regnskabet for 2017 blev gennemgået og godkendt. Kassereren bad så inderlig danserne om, når der indbetales kontingent, så HUSK at skrive jeres medlemsnummer, ikke noget navn eller stillingsbetegnelse, KUN medlemsnummer.

Derudover blev det oplyst, at der er mange som beder om en kvittering for betaling, her skal de være opmærksom på, at de betaler for denne kvittering, derved bliver kassereren overdænget med udskrifter som kan undgås


5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag.


6. Valg

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg varfor 2 år er:
Bestyrelsesmedlem: Anette Kruse Nielsen   genvalgt.
Bestyrelsesmedlem:  Lise Pedersen            genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Jacob Frisholt             genvalgt.
Suppleant for 1 år:     Bettina Jensen           genvalgt.
Suppleant for 1 år:     Kaja Rager                 genvalgt.
Revisor for 2 år: Grethe Wieslander (modtager ikke genvalg)
Revisorsuppleant for 1 år:

Revisor for 2 år: Lise Knudsen blev valgt i stedet for Grethe Wieslander.
Revisorsuppleant for 1 år: Anne Petersen blev valgt.


7. Eventuelt.

Der blev forespurgt om der kommer sommerdans på Rosen i år. Dertil blev svaret, at Grethe igen gerne vil tage sommerdansen i år

LiseSolbjörg takkede bestyrelsen og de fremmødte for en god Generalforsamling.

Formanden takkede de fremmødte for behageligt møde og den store tillid til bestyrelsen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.20.


Pr. 12. april 2018 ser Hopalongs bestyrelse således ud:

Formand:                         Susanne Thomasen
Kasserer:                          Anette Kruse Nielsen
Sekretær:                         Janni Joconde
Bestyrelsesmedlem:    Lise Pedersen
Bestyrelsesmedlem:    Bettina Jensen
Suppleant:                      Kaja Rager
Suppleant:                      Jacob Frisholt
Revisor:                            Lise Solbjörg
Revisor:                            Lise Knudsen
Revisorsuppleant:         Anne Petersen