2017

2017


Referat af generalforsamling i Hopalong Liners

Torsdag den 20. april 2017


Dagsorden:

Valg af dirigent

Lise Solbjörg blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne


2. Valg af stemmetællere

Der blev valgt 2 stemmetællere
Lisette Ørnfeld og  Pia Lüthcke


3.Bestyrelsens beretning ved formanden.

Der har været 4 bestyrelsesmøder, som er forløbet godt og uden nogen problemer.
Vi er desværre gået lidt ned i antal af medlemmer i klubben, vi er p.t. 42 medlemmer, hvad dette skyldes kan der være mange årsager til.


Tirsdags holdet i Undløse blev lukket i efteråret, da der var for få dansere, Grethe fik selv lov at bestemme om holdet skulle køre videre eller det skulle holde en pause. Grethe stod ligeledes for sommerdansen på ”Is rosen” sidste sommer, den var godt besøgt, hovedsaligt med dansere fra andre klubber.


Der skulle som sædvanlig være kunsthåndværkermarked på KK i august 2016, men som noget nyt, skulle der kun bruges en hjælper fra hver forening, her trådte Alice Thomsen til.
For at vi stadig kan bruge KK, skal vi være behjælpelige med diverse ting, ved deres arrangementer, samt deltage ved deres møder 2-3 gange om året, ved disse møder deltager Susanne (formanden) og Lise (bestyrelsesmedlem).


Vi fik en udfordring her i starten af året, da vi havde 6 torsdage vi ikke kunne være på KK, de havde aflyst vores danseaften. Kirkeladen var også booket, så der kunne vi heller ikke være. Vivi Søbøtker kunne låne deres fællesrum så vores udfordring blev løst.


Vi har fået en helt ny hjemmeside, den er ved at være helt op at køre, så vi kan kommunikere med vores medlemmer igen.


Vi har fået lavet nye bluser med logo. Vores gamle logo er blevet tegnet op igen, så nu kan vi bestille hvis vi skal bruge et eller andet stykke tøj med logo på.


Vi har fået Lise Solbjörg som hjælpeinstruktør i klubben, hun har afløst ved Gittes ferier, og det er gået rigtig godt.


Vi prøver igen at starte en begynderhold op fra uge 36, det vil blive om mandagen fra kl. 13.00-14.30 i caféen på KK. Instruktør vil blive Lise Solbjörg.


2 Arrangementer og opvisninger siden sidst:
På Mølledagden19. juni 2016, var der ca.12 dansere, deraf 4-5 danseres fra andre klubber, opvisningen gik godt. I september blev der danset i Gendarmergården, inviteret af Anne Storm, der var 8-9 dansere, efter dansen blev der hygget med lækkert mad.
Julefest den 5. november 2016, blev afholdt i Vommevad forsamlingshus, god julehygge med 41dansere.
Forårsfest den 1. april 2017, blev igen afholdt i Vommevad forsamlingshus, der var 53dansere, festen gik godt.


Planlagte arrangementer og opvisninger 2017/2018:
Vedrørende Skvulp den 3. juni, blev vi spurgt om vi ville være med på et par opvisninger, det materiale de ville sende til Susanne (formanden) er aldrig blevet fremsendt, Susanne har rykket for svar, men intet hørt.
Vi er igen i år blevet inviteret til Mølledag den 18. juni 2017, kl. 13.00 og kl. 14.30, ved nr. Jernløse Mølle. Herom kommer nærmere info.


Lokaler:
Vedrørende vores tidligere lokale på Nr. Jernløse Skole, ved vi først senere på foråret om vi kan få et egnet lokale, da de ikke er færdige med ombygningen.
Lokalerne på KK, mandag og torsdag er booket, så vi håber der ikke bliver nogen aflysninger om torsdagen.


ÆNDRING!
Vi har igen i år julefest i Vommevad, men vi har været nødt til at ændre datoen, så det bliver søndag den 26. november fra formiddag til sidst på eftermiddagen.
Nærmere oplysning i løbet af sensommeren.


Bestyrelsen har et STORT ønske, og det er, når der indbetales kontingent, så HUSK at skrive jeres medlemsnummer. Det er nemmere at overskue om alle har betalt kontingent, men desværre er der stadig nogle der ikke gør det.Hvis det er fordi I mangler et medlemsnummer så sig til.


Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i året, det har været hyggeligt og roligt.


Tak til Gitte for at styre hele flokken, samt lave danselister til festerne.
Tak til Grethe for styring af sommerdansen m.m. og tak til alle, der har været hjælpere på alle mulige måder, både fra Hopalong og fra andre klubber.
Tak til hjemmesidefolket for et stort arbejde.
Tak til alle der har givet en hånd med når det var nødvendigt4. Forelæggelse af regnskab ved kassere

Regnskabet for 2017 blev gennemgået og godkendt.

Der var spørgsmål vedr. beløbene på T-shirts, de blev besvaret og uddybet til fuld tilfredshed, og derefter godkendt.5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag.


6. Valg

Valg af bestyrelsesmedlemmer:


På valg var for 2 år er:
Bestyrelsesmedlem:
Susanne Thomasen genvalgt.


Bestyrelsesmedlem:
Janni Joconde genvalgt.


Suppleant for 1 år:
Bettina Jensen genvalgt.


Suppleant for 1 år:
Kaja Rager genvalgt.


Revisor for 2 år:
Lone Olsen genvalgt.
Revisorsuppleant for 1 år:
Elsa Mouritzen IKKE GENVALGT.
Revisorsuppleantfor 1 år:
LiseSolbjörg blev valgt i stedet for Elsa Mouritzen.


7. Eventuelt.

Der blev forespurgt om der kommer sommerdans på Rosen i år.

Dertil blev svaret, at Grethe har sagt hun gerne vil tage sommerdans igen i år.

Der kom også spørgsmål, om onsdagsholdet kan vende tilbage til Nr. Jernløse skole for at danse. Dertil blev svaret, at vi først senere på året ved, om vi kan få et egnet lokale, da de ikke er færdigemed ombygningen


LiseSolbjörg takkede bestyrelsen og de fremmødte for en god Generalforsamling.


Formanden takkede de fremmødte for behageligt møde og den store tillid til bestyrelsen.


Generalforsamlingen sluttede kl. 19.25.

Pr. 20. april 2017 ser Hopalongs bestyrelse således ud:

Formand:                     Susanne Thomasen

Kasserer:                     Anette Kruse Nielsen

Sekretær:                     Janni Joconde

Bestyrelsesmedlem:      Lise Pedersen

Bestyrelsesmedlem:      Jacob Frisholt

Suppleant:                    Bettina Jensen

Suppleant:                    KajaRager

Revisor:                      Grethe Wieslander

Revisorsuppleant:         Lise  Solbjörg