2016

2016


Referat af generalforsamling i Hopalong Liners

Torsdag den 14. april 2016


Dagsorden:

Valg af dirigent

Kitty van der Westen blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne


2. Valg af stemmetællere

Der blev valgt 2 stemmetællere

Lise Solbjörg og Susanne Terp.3.Bestyrelsens beretning ved formanden.

Uddrag af beretning:

Vi har haft 4 møder, hvoraf et par stykker har været sammen med instruktører.

Vi er 54 medlemmer, desværre har vi måtte lave lidt omrokering af holdene, da vi måtte lukke vores 2 mandagshold ned, på grund af for få dansere.

Som noget nyt, er der blevet lavet og udleveret medlemskort til alle i klubben, så det er nemmere for bestyrelsen at se hvem vedkommende er, når der f.eks. bliver indbetalt noget på netbank og lignende, det forudsætter selvfølgelig at ALLE husker at skrive/oplyse sit medlemsnummer.


Vi håber vi i løbet af sommeren har fået lavet nogle T-shirt med logo, det bliver T-shirt med vores gamle logo, da det er for besværligt med et nyt, det skal ændres forskellige steder bl.a. på kommunen.

 

Arrangementer og opvisninger siden sidst:

Mølledag den 21. juni 2015, der var 8 dansere, opvisningen gik godt.

Gadedans i start september 2015, måtte aflyses pga. regn.

Julefest den 21. november 2015, blev afholdt i Vommevad forsamlingshus, god julehygge med 57 dansere.

Forårsfest den 9. april 2016, der var 64 dansere fra 5-6 forskellige klubber, festen gik godt på trods af mangel på 1 instruktør (Grethe Wieslander) som var kommet til skade med sit knæ.

Sommerdans på Is-Rosen, fra start i juni til slut i august, stort fremmøde hver uge.

 

Planlagte arrangementer og opvisninger 2016/2017:

Sommerdans på Is-Rosen om onsdagen i juni, juli og august, fra kl. 18.00 til kl. 20.30, dansen starter i uge 23 og slutter i uge 34.

Mølledag søndag den 19. juni 2016, nærmere information om tid følger.

 

Lokaler:

Vi har nogle udfordringer vedrørende lokaler i Sdr. Jernløse, da de er ved at renovere skolen, men pedellen har lovet at finde lokaler til os inden sommerferien.

Lokalet på Kasernen er sikret om torsdagen.

 

Til slut et tak til bestyrelsen for godt og hyggeligt samarbejde i det forløbne år, også et tak til vores 2 instruktører Gitte og Grethe for et stort arbejde med undervisningen, samt et stort tak til Gitte, for at kreere danselisterne til vores fester de sidste gange.

 

Tak til alle jer, der altid er klar med en hjælpende hånd, når det gælder, tak til jer fra andre klubber med jeres hjælp, med undervisning og ikke mindst ved Hopalongs fester.4. Forelæggelse af regnskab ved kassere

Regnskabet for 2015 blev gennemgået og godkendt.

Der var enkelte spørgsmål vedr. udgifter til festerne, de blev besvaret og uddybet og derefter godkendt.5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag.


6. Valg

På valg var:

Kasserer:                                 Anette Kruse Nielsen genvalgt.

Bestyrelsesmedlem:           Lise Pedersen genvalgt.

Bestyrelsesmedlem:           Betina Skovsager IKKE GENVALGT

Suppleant for 1 år:                Bettina Jensen genvalgt.

Suppleant for 1 år:                Jacob Frisholt

Revisor for 2 år:                     Grethe Wieslander genvalgt.

Revisorsuppleantfor 1 år:    Elsa Mouritzen genvalgt.

 

Suppleant for 1 år: Jacob Frisholt træder ind som bestyrelsesmedlem i stedet for Betina Skovsager.

Suppleant for 1 år: Kaja Rager blev valgt i stedet for Jacob Frisholt.7. Eventuelt.

Der blev givet klage over forholdene/servicen ved forårsfesten. Salen er for stor og kold, servering af maden var for ringe, de sidste deltagere ventede 40 min. på at få serveret mad.

Der blev diskuteret frem og tilbage vedrørende hvor og hvordan fester fremover skal/kan afholdes.


Der blev forespurgt om der kommer sommerdans i år, Grethe sagde hun gerne ville tage sommerdansen igen i år 2016.


Endvidere blev det oplyst, at sommerdans er et tilbud ikke undervisning, da der kom bemærkninger til danselisten.


Formanden takkede de fremmødte for behageligt møde og den store tillid til bestyrelsen, derefter bød hun Kaja velkommen til bestyrelsen, og takkede efterfølgende Betina for hendes gode arbejde i bestyrelsen.


Generalforsamlingen sluttede kl. 19.40